Reklamačný poriadok

Správa objednávok a reklamácií zásielok

V internetovom obchode ElektroLab.eu si môžete v časti "Môj účet" jednoducho a pohodlne zobraziť stav predchádzajúcich objednávok a založiť si akékoľvek žiadosti ohľadom vrátenie položky ak je to potreba.

 • Prihláste sa do obchodu so svojimi užívateľskými údajmi.
 • Kliknite na tlačidlo "Môj účet" v hornej časti stránky nad vyhľadávacím poľom a vyberte položku "História objednávok"
 • Teraz uvidíte zoznam všetkých predchádzajúcich objednávok. Pri každej z objednávok máte tlačidlo pre znovu objednanie, alebo reklamáciu.
 • Na tejto stránke po rozkliknutí nájdete informácie o dátume objednávky, stav objednávky, fakturačnú adresu a adresu pre doručovanie, spôsob platby a dodania a objednané produkty.
 • Akonáhle Vaša objednávka bude mať štatút "prijaté", môžete pripraviť žiadosť o vrátenie určitých položiek. Na vykonanie kliknite pod objednaným množstvom na "Vrátiť položku".

Spôsob uplatnenia reklamácie

Ešte pred samotnou reklamáciou zvážte, či je reklamácia nutná. V prípade, že problém vznikol pri oživovaní stavebnice a neviete si rady, vtedy je reklamácia neopodstatnená. Pri problémoch s oživením, navštívte naše fórum podpory, (je nutné prihlásenie, alebo registrácia) založte dopyt a autorizovaný vývojár vám pomôže s oživením stavebnice.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu , ktorá vám bude upresnená e-mailom, po vyplnení RMA formulára.  Tovar, určený na reklamáciu, musí byť zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy.

 • Po prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, počet kusov, správnosť objednaného a dodaného tovaru, úplnosť zostáv a stavebníc,  preveriť mechanické nepoškodenie. Prípadný rozdiel sa musí nahlásiť do 24 hodín (emailom) po prevzatí, po tomto termíne bude prípadná reklamácia zamietnutá.
 • Reklamáciu zašlite na adresu, ktorá vám bude upresnená po zadaní požiadavky na reklamáciu obyčajnou poštou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý a reklamácia bude ukončená a zamietnutá!
 • Stručný, ale presný popis závady uveďte v poznámke formulára RMA (reklamačný formulár).
 • Vhodný je aj váš telefonický kontakt.
 • V prípade zaslania tovaru určeného na reklamáciu musí byť vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia. Nevhodné, či poškodené balenie bude vrátené späť zo statusom zamietnutia reklamácie.
 • Zaslanie na reklamáciu je podmienené zaslaním kompletného balenia / stavebnice a to vrátane všetkého dodaného príslušenstva. Pri nekompletnosti balenia bude reklamácia zamietnutá.


Poplatok za doručenie predajcovi je splatný kupujúcim, iné možnosti nie sú prípustné inak tovar nebude prebraný a reklamácia bude zamietnutá. Tovar zaslaný k reklamácií bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim ( v priloženom komentári s popisom chyby). Reklamáciu je možné zadať výhradne RMA formulárom - klikni. Po odoslaní reklamácie vám zašleme adresu pre doručenie reklamovaného tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného osadenia komponentami, nesprávneho spotrebného materiálu, komponentami, ktoré neboli súčasťou dodávky, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, návodom na osadenie, datasheetom komponentu, či nesprávnym / nevhodným spôsobom oživenia zariadenia, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok, či následkom elektrostatického náboja ESD.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie, alebo na stránke produktu):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené komponenty alebo plošné spoje),
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom (firmware, software),
 • u polovodičových komponentov vzhľadom na vysoké riziko poškodenia nesprávnym zapojením, inou poruchou obvodu ktorá mohla zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie súčiastky, zvýšeným napätím/napájaním, prepólovaním, elektrostatickým nábojom - ESD, skratom ako aj prehriatím vývodov obvodu nie je možné reklamáciu uznať,
 • na komponenty nebude uznaná záruka ak tieto majú skrat napájania alebo skrat/prerušenie koncového, výkonového alebo spínacieho prvku v jeho vnútornej štruktúre,
 • ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a iného spotrebného materiálu,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, alebo nedovoleným spôsobom zmeny zapojenia, i použitím mechanicky / elektricky nekompatibilných komponentov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (mechanické úpravy atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • pri chybne vykonanom upgrade firmware,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.


Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymenené alebo predávajúcim deklarované.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a jeho odoslania, ktoré bude potvrdené zmenou stavu objednávky ako "Odoslané" a to e-mailom - klikni.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar, poprípade určitá jeho časť sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľov.
 • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe ak je to možné (čo neplatí pre bod 2, vtedy bude objednávka automaticky zamietnutá a platba vrátená).

Reklamácia doručenej zásielky

Akékoľvek nedostatky zásielky z hľadiska kompletnosti a úplnosti je povinný kupujúci reklamovať bez zbytočného časového prieťahu, najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky a to e-mailom - klikni.
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za dodanie tovaru, ktorý je v zhode s vykonanou objednávkou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote (14) štrnásť dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov:

 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, a to vyplnením RMA formulára s uvedením dôvodu "Odstúpenie od zmluvy".
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať presnú identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie a to najmä e-mail ktorý je previazaný zo službou PayPal (v poznámke)  a/alebo poštovú adresu, a/alebo číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky - nie dobierkou - v takom prípade bude vrátenie zamietnuté a zásielka nebude prebraná.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote (10) desať pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet, alebo na PayPal účet, ktorý bol použitý ako platobný pri objednávke.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia / poškodenia vo primeranej výške z celkovej ceny tovaru, alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu ak je to možné, najviac v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet, alebo na PayPal účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade trvalého poškodenia - zničená DPS, procesor, celková deštrukcia z viny kupujúceho nedodržaním konštrukčného postupu či použitia nesprávneho náradia, nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká bez akejkoľvek kompenzácie zo strany predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Právo zo zodpovednosti za závady tovaru nie je možné uplatniť v týchto prípadoch, alebo na tieto položky:

 • Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol u nás zakúpený a zaplatený,
 • Bežné opotrebovanie tovaru v zmysle platných noriem,
 • Neodborná montáž a nedodržanie všeobecne záväzných technických noriem predpísaných pre montáž. Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie - ak bude nárok na reklamáciu podľa bodov vyššie uznaný,
 • Neoprávnený zásah do zapojenia, či mechanickej konštrukcie,
 • Úmyselné či nedbanlivé poškodenie tovaru,
 • Použitie tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
 • Pripojenie nevhodného prúdu či napätia, či nesprávnym pripojením periférií,
 • Poškodenie tovaru živelnými či inými prírodnými faktormi,
 • Poškodenie tovaru spôsobené ESD nábojom.


V prípade nejasnosti sa s Vašim problémom obráťte na nás e-mailom - klikni.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.01.2021, 00:00 CET.

Dátum poslednej zmeny 29.03.2021, 11:14 CET.